dr inż. Andrzej Długoński

Wykształcenie

dr inż.

2016, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, dyscyplina: Ogrodnictwo specjalność: architektura krajobrazu, tytuł pracy: Proekologiczne przesłanki do rozwoju terenów zieleni na przykładzie Łodzi

mgr inż.

2012, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Kierunek: Architektura Krajobrazu, tytuł pracy: Koncepcja zagospodarowania parku rekreacyjno-sportowego Górka Rogowska na przedpolu Lasu Łagiewnickiego w Łodzi

Pełnione funkcje na UKSW

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktu z intersariuszami zewnętrznymi

Członek Rady Wydziału i Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na WBNS

Sylwetka naukowa

Dorobek naukowy mieści się w zakresie nauk rolniczych, w dyscyplinie ogrodnictwo w specjalności architektura krajobrazu, a także nauk inżynieryjnych (urbanistyka i gospodarka przestrzenna) i biologicznych (ochrona środowiska i mikrobiologia środowiska). Obszarem, w którym prowadzone są przeze mnie badania są architektura krajobrazu i ekologia miasta. Prace, których jestem autorem traktują o problemach związany z projektowaniem terenów zieleni miast i rewitalizacją terenów zdegradowanych, jednak głównym nurtem badawczym, na który kieruje swoja uwagę są analizy stanu środowiska przyrodniczego poprzez obserwacje użytkowania terenu i badania ankietowe wśród użytkowników tych obiektów. Doświadczenie zdobyłem w ramach zagranicznych wyjazdów studyjnych do Landscape Ecology Lab na Humboldt Universitaet zu Berlin, stażów naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także wieloletniej współpracy naukowej z Biurem Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.

Projekty/ekspertyzy

2019, Stypendium Santander Mobility Found, Ecology of cemeteries from a multidimensional perspective.

2014, (505-10-040700-L00294-99, SGGW), Ocena stopnia ekologizacji parków miasta Łodzi.

2013, (505-10-040700-K00354-99, SGGW), Badanie zagospodarowania parków miasta Łodzi.

2012, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, inwestor ekspertyzy: Inwentaryzacja szczegółowa drzewostanu w Parku Żelazowa Wola

Wybrane publikacje

Długoński A, Dushkova D, Haase D, 2022. Urban Cemeteries—Places of Multiple Diversity and Challenges. A Case Study from Łódź (Poland) and Leipzig (Germany). Land 11, 677. 

Janicki T, Długoński A, Felczak A, Długoński J, Krupiński M. 2022. Ecotoxicological Estimation of 4-Cumylphenol, 4-t-Octylphenol, Nonylphenol, and Volatile Leachate Phenol Degradation by the Microscopic Fungus Umbelopsis isabellina Using a Battery of Biotests. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022.

Potential of Informal Urban Greenspace: An Example of Two Former Landfills in Post-Socialist Cities (Central Poland). Sustainability 13, 3691.

Góralczyk-Bińkowska A., Jasińska A., Długoński A., Płociński P., Długoński J., 2020. Laccase activity of the the ascomycete fungus Nectriella pironii and innovative strategies for its production on leaf litter of an urban park. PlosOne 15(5).

Długoński A., Szumański M., 2019. Idea parku ekologicznego, (W): Górski F. (red.), Biocity: praca zbiorowa. Wyd. Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 163-170.

Fortuna-Antoszkiewicz B., Łukaszkiewicz J., Długoński A., Wiśniewski P., 2019. From The Heap to the Park – Reclamation and Adaptation of Degraded Urban Areas For Recreational and Phytoremediation. Scientifi c Review – Engineering and Environmental Sciences 28 (4), 664–681.

Fornal-Pieniak B., Długoński A., 2018. Landscape valuation for planning. Ann. Warsaw Univ. Life Sci.-SGGW, Land reclamation 50 (3).

Długoński A., 2018 Ecosystem services of recreational parks in downtown Łódź (Central Poland). Ecological Questions 29 (1), 113-117.

Długoński A., 2018. Recreational Development of Old Landfill: The Case Study Of Górka Rogowska Landfill in Łódź city, Poland. Detritus 7 (2),155-162.

Bryl W., Dackowa J., Janczyk B., Kopa P., Salamon J., Siewiera P., Długoński A., 2017. Microbiological quantitative analysis of the Łódź city greenery soils as the base for revitalization works. Postępy mikrobiologii, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (Advances in Microbiology, Polish Society of Microbiology Publ.), 56 (1), 66-67.

Długoński A., 2017. Assumptions for the analysis method of green infrastructure in big cities. In: Węcłowicz-Bilska E. (ed.) New ideas in planning for territorial development. Architecture series (5), Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Kraków, 33-58.