prof. dr hab. Marian W. Sułek

Wykształcenie

prof. dr hab.

2011, Politechnika Warszawska, Inżynieria Materiałowa, Nauki techniczne

dr hab.

1991, Technische Universität Chemnitz (Niemcy), Chemia Fizyczna

dr

1978, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Nauki Chemiczne

mgr

1970, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki –Fizyki –Chemii, Fizyka 

Pełnione funkcje na UKSW

Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej;

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku;

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej

Sylwetka naukowa

Moje zainteresowania naukowe kwalifikują się do dziedziny Nauk Przyrodniczych i Technicznych.

W zakresie Inżynierii Środowiska moje prace mają wymiar praktyczny. Kierowałem zespołami, a także byłem merytorycznym wykonawcą ponad 60 projektów, opracowań oraz zrealizowanych inwestycji proekologicznych. Zostały one wykonane na zlecenie podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do najważniejszych zrealizowanych tematów można zaliczyć: programy ochrony środowiska, raporty oddziaływania na środowisko, remediacje gruntów skażonych chemicznie, rekultywacje składowisk odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, niebezpiecznych, poprodukcyjnych, kogeneracja energii elektrycznej i cieplnej otrzymanej z biogazu składowiskowego , monitoring wpływu odpadów na środowisko naturalne, programy gospodarki odpadami, dokumentacje budowy składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, likwidacja „dzikich” składowisk odpadów komunalnych, projekty i dokumentacje badań geologicznych inżynierskich dla inwestycji ekologicznych, programy ochrony środowiska, monitoring wpływu odpadów na środowisko naturalne , zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla, unieszkodliwianie odpadów w tym niebezpiecznych przez ich bezpieczne składowanie, instalacje do ujęcia biogazu, energetyczne wykorzystanie biogazu, raporty oddziaływania na środowisko, kogeneracja, projekty oczyszczalni ścieków.

W zakresie Chemia i Inżynierii Materiałowej przedmiotem moich zainteresowań naukowych są tzw. „miękkie materiały” (soft materials). Można do nich zaliczyć roztwory, koloidy, polimery, piany, żele. Znajdują one liczne zastosowanie jako pianki, kleje, detergenty, kosmetyki, farby, produkty chemii gospodarczej oraz przemysłowej. W ramach prowadzonych badań opracowane zostały składy i technologie wytwarzania nowych materiałów funkcjonalnych o walorach rynkowych (kosmetyki, produkty chemii gospodarczej i przemysłowej, substancje smarowe i płyny eksploatacyjne).

Byłem kierownikiem ok. 20 projektów naukowo – badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Wyniki zrealizowanych prac , ukierunkowanych na zastosowanie praktyczne, były przedmiotem ok. 300 doniesień literaturowych, ponad 20 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 6 medali na międzynarodowych targach przemysłowych.

Projekty/ekspertyzy

UKSW — Podwykonawca Projektu w temacie ” Otrzymywanie w skali laboratoryjnej  wysokocząsteczkowych bio-polieteroli na drodze oksyalkilenowania 3 rodzajów bio- polioli z oleju rzepakowego oraz 3 rodzajów bio-poliloi z odpadowego oleju posmażalniczego, różniące się strukturą chemiczną, przy zastosowaniu katalizatorów alkalicznych i dimetyłocyjankowych (DMC)”, kierownik B+R 2019 – 2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),

Projekt badań stosowanych pt:”Badania nad syntezą i zastosowaniem oksyalkilatów 2- etyloheksanolu jako innowacyjnych, sterycznie specyficznych surfaktantów”. głowny wykonawca -2012-2016 , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),

Projekt badawczy rozwojowy pt: „Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2. Koordynator – 2015,  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),

Projekt badawczy rozwojowy pt: „Opracowanie składu i technologii wytwarzania, nowej generacji cieczy obróbkowych”, 2013. Kierownik Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),,

Projekt badawczy rozwojowy pt: ”Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2”. 2012-2015. Koordynator, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),

Projekt badawczy rozwojowy pt: „Opracowanie składu i technologii wytwarzania, nowej generacji cieczy obróbkowych”, 2010-2013. Kierownik ,  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Wybrane publikacje

W. Sułek, M. Szczerek, J. Przepiórka, Physicochemical and tribological properties of aqueous solutions of hydrolysates as potential lubricant bases, Tribologia 4/2022,

Sułek M.W., Szczerek M., Przepiórka J.: Wodne roztwory naturalnego polimeru z anionowymi surfaktantami jako modelowe bazy substancji smarowych - materiały konferencyjne, 

Marian Włodzimierz Sułek, Wiesław Hreczuch, Jacek Przepiórka , Jolanta Janiszewska, Katarzyna Kurzepa, Washing liquids based on surfactants with sterical hindrance, Przemysł Chemiczny, 100/1, 2021, s.1000 – 1003, 

Przepiórka, M. Szczerek,, M. W. Sułek Tribological aspects of footwear safety, Tribologia 4/2021

M.W.Sułek, J.Kamiński, Metody otrzymywania nadkwasów karboksylowych, Przemysł Chemiczny, 99/3, 2020, s.435-438

M.W. Sułek, J. Janiszewska, K. Kurzepa, B. Mirkowska Wpływ kompleksów anionowych surfaktantów z poliwinylopirolidonem tworzonych w roztworach wodnych na właściwości fizykochemiczne i użytkowe szamponów, Polimery 2018, nr 7-8, 549

Marian W. SUŁEK, Radosław JEDYNAK, The effect of the formation of Polymer/surfactant complexes on selected tribological properties of their Aqueous Solutions Tribologia 5/2018 p. 117—122

Wiesław Hreczuch,  Anna Adach:  Solutions of water sterically specyfic surfactants as model ecological cutting fluids, Tribologia 2017,1, pp 87 -96.

Marian Włodzimierz Sułek, Wiesław Hreczuch, Jolanta Janiszewska, Katarzyna Kurzepa, Bożenna Mirkowska, Renata Dudek , Przemysł Chemiczny, 2016, 95/9

W. Sułek, A. Seweryn, A. Bąk – Sowińska, T. Bujak, Ecological cutting fluids, Problemy Eksploatacji, 2016, 4/ 103.

Marian Włodzimierz Sułek, Zbigniew Dąbrowski, Marian Szczerek, Jolanta Drabik, Elżbieta Rogoś, Biopolyols as ecologica llubricant bases , Tribologia, 2016, 6,  pp159-166.

Marian Włodzimierz Sułek, Zbigniew Dąbrowski, Marian Szczerek, Jolanta Drabik, Elżbieta Rogoś, Biopolyols as ecologica llubricant bases , Tribologia, 2016, 6,  pp159-166.

Marian Włodzimierz Sułek, Tomasz Wasilewski, Witold Sas, Efektywne dodatki do substancji smarowych na bazie wody. Polimery kationowe, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 3/ 2016, s.80-82

Marian Włodzimierz Sułek, Zbigniew Dąbrowski, Marian Szczerek, Jolanta Drabik, Elżbieta Rogoś, Biopolyols as ecological lubricant bases , Tribologia, 6, 2016, pp 159-166

Marian Włodzimierz Sułek, Zbigniew Dąbrowski, Marian Szczerek, Jolanta Drabik, Elżbieta Rogoś, Biopolyols as ecologica llubricant bases , Tribologia, 2016, 6,  pp159-166.

Radosław Jedynak, Marian Włodzimierz Sułek, Numerical and Experimental Investigation of Plastic Interaction Between Rough Surfaces”, Arab. J. Sci. Eng. 2014, 39,pp 4165-4177

Marian Włodzimierz Sułek, Anna Bąk-Sowińska, 10. chapter in the monograph „Surfactants in Tribology”, „Aqueous Solution of Surfactants in Materials Engineering of Tribological Systems” Eds. GirmaBiresaw, K.L. Mittal, CRC Press, Boca Raton-Londyn-NowyJork 2014, Vol. 4, str. 239-258.

M.W. Sułek, M. Ogorzałek, T. Wasilewski, E. Klimaszewska, Alkyl Polyglucosides as Components of Water Based Lubricants, Journal of Surfactants and Detergents 2013,

Marian Włodzimierz Sułek, Anna Bąk-Sowińska: New Ecological Lubricants on the Basis of Lyotropic Liquid Crystals Formed by Solutions of Maracuja Oil Ethoxylate, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52 (46), pp 16169–16174 IF 2,237

 

Patenty

Marian Włodzimierz Sułek , Bożenna Mirkowska , dr inż. Jolanta Janiszewska , mgr inż. Katarzyna Kurzepa ,”Szampon do włosów o obniżonym działaniu drażniącym”, P- 410669, 2019

Sułek M.W., Wasilewski T., Piotrowska U., Seweryn A., „Ciecz chłodząco – smarująca do obróbki metali”, Patent nr 225734, decyzja z dn. 02 grudnia 2016

Sułek M.W., Wasilewski T., Sas W., Piotrowska U., „Ciecz chłodząco – smarująca do obróbki metalu”, Patent nr 221760, decyzja z dn. 17 czerwca 2015

Sułek M.W., Wasilewski T., Przondo J., Sas W., „Sposób wytwarzania balsamu zwłaszcza balsamu przeznaczonego do pielęgnacji ciała”, Patent nr 221338, decyzja z dn. 19 maja 2015.

Sułek M.W., Wasilewski T., Przondo J., Sas W., „Kompozycja do wytwarzania balsamu zwłaszcza balsamu przeznaczonego do pielęgnacji ciała”, Patent nr 223305, decyzja z dn. 03 grudnia 2015

Sułek M.W., Bąk A., Wasilewski T., Wachowicz J., Pytlik A.J., „Trudnopalna wodna ciecz hydrauliczna”, Patent nr 218550, decyzja z dn. 05.03.2014 .

Sułek M.W., Bąk A., Wasilewski T., Wachowicz J., Pytlik A.J., „Trudnopalna wodna ciecz hydrauliczna”, Patent nr 218551, decyzja z dn. 05.03.2014

Sułek M.W., Bąk A., Wasilewski T., Wachowicz J., Pytlik A.J., „Trudnopalna wodna ciecz hydrauliczna”, Patent nr 218566, decyzja z dn. 25.02.2014

Pernak J., Walkiewicz F., Sułek M.W., Wasilewski T., „Wielofunkcyjny smar zawierający ciecze jonowe”, Patent nr 215892, decyzja z dn. 10.04.2013

Sułek M.W., Wasilewski T., Przondo J., Sas W., „Sposób wytwarzania balsamu zwłaszcza balsamu przeznaczonego do pielęgnacji ciała”, Patent nr 221338, decyzja z dn. 19 maja 2015.

 

Ekspertyzy i członkostwo w zespołach eksperckich

Ekspertyza dotycząca aktywności preparatu dezynfekującego SANOXSEPT – SaneChem Spółka z o. 6, 01 -708 Warszawa,ul. Słodowiec 10/10

Nazwa zespołu eksperckiego: Komisja Konkursowa Międzynarodowych Targów Poznańskich _„BeautyVision”.

Nazwa zespołu eksperckiego: Komisja Ministerstwa Rozwoju Krajowe Inteligentne Specjalizacje — (KIS). Ekspert Grupy Roboczej: Surowce Naturalne i Gospodarka Odpadami