3,5-letnie studia inżynierskie (I stopnia) o profilu praktycznym, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera w zakresie Inżynierii Środowiska

1,5 roczne studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym, przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii Środowiska

Studia na kierunku inżynieria środowiska skierowane są do wszystkich zainteresowanych naukami matematyczno – przyrodniczymi, którzy pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę na tematy dotyczące środowiska naturalnego, stosowanych technologii, oddziaływania człowieka na środowisko, a także zarządzania projektami w obszarze rekultywacji środowiska.

Oferta na kierunku inżynieria środowiska obejmuje studia inżynierskie I stopnia. Podczas nauki studenci nabywają wiedzę w zakresie nauk matematycznych, fizycznych oraz chemicznych, które pomagają w rozwiązywaniu problemów w obrębie inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń środowiska. Uczą się o kierunkach powiązanych ze środowiskiem, poznają terminologię, trendy rozwojowe w obszarze badań naukowych związanych z inżynierią środowiska. Opanowują wiedzę dążącą do zrozumienia społecznych i ekonomicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz analiz środowiskowych, w tym wody, ścieków i odpadów.

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego absolwenci posiadają umiejętności dotyczące pozyskiwania informacji oraz dokumentowania i opracowywania problemów dotyczących inżynierii środowiska. Potrafią przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski na temat inżynierii środowiska, a także projektować urządzenia typowe dla tej dziedziny wiedzy. Umieją korzystać z wielu metod analitycznych oraz eksperymentalnych w celu rozwiązywania zadań inżynierskich. Pracę po studiach na kierunku inżyniera środowiska można znaleźć w następujących miejscach:
• specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze);
• zakładach przemysłowych i firmach komunalnych;
• jednostkach administracji państwowej i samorządowej;
• firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych.

Studia na WBNS przygotowują także do założenia i zarządzania własną firmą działającą w obszarze inżynierii środowiska, wraz z możliwością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój oraz umiejętnością przygotowywania zgłoszeń patentowych. Studia przygotowują również absolwentów do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Po ukończeniu studiów możesz także uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: Sieci, Instalacji i Urządzeń Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych