dr inż. Damian Panasiuk

Wykształcenie

dr inż.

2002, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Problemy wartościowania środowiska w ocenie zbiornikowych inwestycji gospodarki wodnej

mgr

1998, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Kierunek: Bankowość i Finanse, tytuł pracy: Krajowe a międzynarodowe priorytety ochrony wód w Polsce. Analiza efektywności kosztowej

mgr inż.

1996, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek: Systemy Ochrony Środowiska, tytuł pracy: Etapowanie inwestycji gospodarki wodno-ściekowej wybranego miasta (Zamość) pod kątem możliwości finansowych

Pełnione funkcje na UKSW

Menadżer bibliografii na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku

Członek Komisji Rekrutacyjnej WBNS (pełnomocnik ds. Internetowej Rekrutacji Kandydatów)

Sylwetka naukowa

Inżynier i ekonomista środowiska. Uczestnik 10 projektów badawczych Unii Europejskiej (5-7 Program Ramowy), innych międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Program Środowiskowy ONZ i Norweski Mechanizm Finansowy oraz krajowych projektów i ekspertyz finansowanych przez Ministerstwo Środowiska, GIOŚ, PO Innowacyjna Gospodarka, Grupę Tauron, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i WWF Polska. Prowadzi badania związane z wyceną ekonomiczną środowiska metodą kosztów podróży, jest autorem jednego z pierwszych badań metodą CVM w Polsce. Zajmuje się także analizą kosztów i korzyści polityk ekologicznych (redukcji emisji metali ciężkich i gazów cieplarnianych), prognozowaniem wielkości przyszłych emisji do środowiska oraz analizą przepływu substancji dla metali ciężkich. Inny obszar badawczy to ocena wskaźników zasobów wodnych, w tym śladu wodnego, oraz ekonomika stacji uzdatniania wód. Był członkiem Zespołu Sterującego d/s Rewizji Programu Bałtyckiego HELCOM powołanego przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz ekspertem Biura do spraw Substancji Chemicznych (emisja rtęci do środowiska, wpływ proszków z fosforanami na eutrofizację wód).

Projekty/ekspertyzy

Interreg Central Europe

FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures), 2017-2020

 

Ekspertyza dla Ministerstwa Środowiska

„Ocena korzyści środowiskowych związanych z dostosowaniem instalacji przemysłowych do granicznych wielkości emisyjnych do wód, wynikających z Konkluzji BAT”, 2019

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZIZOZAP (Zintegrowany systemu wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego), 2010-2014

Wybrane publikacje

Poniatowska A., Kisiel M., Panasiuk D., Municipal waste management in Poland compared to other European Union countries, Studia Ecologiae et Bioethicae, 4/2021, p. 85-95, Warszawa 2021,

Miłaszewski R., Panasiuk D., Rauba E., 2019. Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Technologia Wody 1 (63); 60-66.

Skrypchuk P., Panasiuk D., 2019. Cooperation in the economy’s organic sector, Monografia pod redakcją naukową: Skrypchuk P., Zat’ko J. Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. Podhajska, Słowacja; 198-211.

Panasiuk D., 2018. Zastosowanie analizy przepływu substancji do oceny zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi w Polsce. Gospodarka w Praktyce i Teorii 4 (53); 131-142.

Miłaszewski R., Panasiuk D., 2018. Wskaźniki oceny wykorzystania zasobów wodnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4/2018 cz. I; 175-188.

Panasiuk D., Suduk O., Miłaszewski R., Skrypchuk P., 2018. Comparison of the water footprint in Poland and Ukraine. Ekonomia i Środowisko 4(67); 112-123.

Antonowicz J.P., Panasiuk D., Machuła S., Kubiak J.F., Opalińska M., 2018. The anthropogenic pollutants in urban ponds based on the example of Słupsk. E3s Web of Conference 45 (2018); p. 00004.

Miłaszewski R., Panasiuk D., 2017. Analiza kosztów stacji uzdatniania wód powierzchniowych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 491; 284-293.

Panasiuk D., 2017. Problems of small recreation areas valuation – forest refugium in the Silesia Park in Chorzów. Economic and Environmental Studies 4 (44); 935-945.

Miłaszewski R., Panasiuk D., 2017. Application of economic analyses for evaluation of water treatment plants. Ekonomia i Środowisko 1 (60)/2017; 148-160.

Panasiuk D., 2016. Analiza kosztów nieużytkowania lub ograniczenia wielkości poboru wody z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice. Gospodarka w Praktyce i Teorii 3 (44)/2016; 47-60.