dr inż. Dominik Wojewódka

Wykształcenie

dr inż.

2004, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, tytuł pracy: System wyznaczania dopuszczalnych ładunków ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych na podstawie badań toksykologicznych

mgr inż.

1997, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek: Biotechnologia w zakresie Biotechnologia w inżynierii środowiska, tytuł pracy: Biodegradacja produktów naftowych w glebach gliniastych

Pełnione funkcje na UKSW

 • Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

 • 19 – 22 Członek Rady Nadzorczej EZRA UKSW Sp. z o.o.

 • 18 –22 Prezes Zarządu, Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o.

 • 16-20 Kierownik Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadami WBNS

 • 16-20 Prodziekan Promocji i Współpracy WBNS

 • 16-20 Pełnomocnik Rektora UKSW ds. współpracy z przedsiębiorstwami i realizacji prac B&R z podmiotami zewnętrznymi

Sylwetka naukowa

Autor i współautor ponad 40 krajowych i międzynarodowych publikacji oraz ponad 30 dokumentacji w zakresie ochrony środowiska dla sektora przemysłowego i komunalnego. Wykonawca i autor projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz innowacyjnych prac badawczo wdrożeniowych – (m.in. Polska, Izrael, Tajlandia, Brunei Darussalam, USA, Kanada, Armenia, Tajwan, Indie, Chile, Chiny, Finlandia, Litwa). Head Scientist – Projekty środowiskowe (odpady) m.in. dla: UEM Environment Sdn Bhd, Malezja; Biogreen Commerce Sdn Bhd, Malezja; General Environmental Conservation Public Company Limited, Tajlandia; Victory To Global Recycling Ltd., Singapur; Encycle Sdn Bhd, Malezja.

 Ekspert ds. środowiska w Izraelu, Malezji, Hong Kongu i Singapurze. Doradca ekspertów ds. ochrony środowiska Chińskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu (National Sterring Committee for Overcoming the Consequences of Toxic Chemical used by USA in the War in Vietnam). Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020. Członek Rady Ekspertów oraz Komisji Stypendialnej przy MPWiK m.st. Warszawy. Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 Stworzenie i komercjalizacja technologii EnviroMix®, EnFix, BioFix. Krajowy Lider Innowacji, 2009 (edycja regionalna i ogólnopolska); Mikroprzedsiębiorca Roku, 2010 Nowe Technologie – Fundacja Kronenberga; Innowator Mazowsza 2010, GREENEVO – Zwycięzca pierwszego konkursu na transfer najlepszych polskich technologii środowiskowych organizowany przez Ministerstwo Środowiska, 2010; Najlepszy Projekt Innowacyjny, 2011; Lider Zrównoważonej Gospodark,i 2011 Forbes, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 2019 – Prezydent RP.

 Specjalista w zakresie biotechnologii i inżynierii środowiska, zarządzania projektami środowiskowymi, konsultingu środowiskowego (EIA, DD ESG, ESMP) oraz komercjalizacji/wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych we współpracy z przemysłem.

Projekty/ekspertyzy

 • Method and composition for stabilizing hazardous wastes: The use of alkaline oxides alkaline earth metals and alkali metal, aluminosilicates, pyroclastic to stabilize hazardous wastes for the environment. EnCycle Sdn. Bhd., Malezja, 2020.

 • Waste management project for Brunei Darussalam. EnCycle Sdn. Bhd., Malezja oraz DD-Pykes Sdn. Bhd, Brunei Darussalam, 2020.

 • Innovative technology for stabilizing hazardous waste. Bevtek, Włochy, 2019.

 • Gromiec M., Osuch-Pajdzińska E., Kłos-Trębaczkiewicz H., Wojewódka D., Macherzyński B., Andrzejewska D., Poniatowska D. „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” Warszawa 2018 (nr projektu 1218012522).

 • Ekspertyza Techniczno – Ekologiczna wytwarzania mieszanin odpadów stałych płynnych („MLW”) oraz mieszanin odpadów stałych („MSW”), w tym mieszanin odpadów stałych zawierających domieszki odpadów niebezpiecznych („MSWHC”) w procesie R12. Na zlecenie CLIF Sp. z .o.o., 2016.

 • Development of innovative technology for the disposal of hazardous waste. Na zlecenie ZJK Ruixin Environmental Protection Engineering Co., Ltd. Chiny, 2016-2017.

 • Rekultywacja terenów zdegradowanych dla Eco Arrow Ltd., Izrael, 2016-2018.

 • Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych dla Eco-Waste Co. Ltd., Hong Kong, 2017-2018.

 • Konsultacja merytoryczna: „Strategia rozwoju biogospodarki dla Województwa Mazowieckiego” dla Mazowiecka Agencja Energetyczna w ramach programu POWER4BIO, Komisja Europejska (2020)

 • Współautor Projektu w ramach zamówienia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Innowacji: Przygotowanie „Przewodnika sustainable procurement” oraz „Analizy prawnej przepisów Prawa zamówień publicznych wpływających na popyt na produkty i usługi wytworzone w ramach modeli biznesowych GOZ”, 2020

 • Wykonanie 7 ekspertyz dla KE w programie (2021): H2020-LC-GD-2020-3, H2020-LC-GD-2020-2 (Develop Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals) jako Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020 (Id:Ex2016D270376).

 • Przygotowanie i złożenie projektu w ramach PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek; Inwestycje w miastach średnich, „Wzrost konkurencyjności Wastech Recycling sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa odpadów spożywczych ukierunkowanej na produkcje substratu do biogazowni”, 2021.

 • Przygotowanie projektu w ramach programu nr: EOG/19/K3/W/0032 pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, w ramach realizacji Wniosku pn. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w zakresie różnych form edukacji formalnej i pozaformalnej osób dorosłych, „Studia podyplomowe w zakresie Elektromobilności, UKSW + Fundacja Kierunkowskaz, 2021

 • Analiza koncepcyjna potencjalnych możliwości pozyskania wodoru jako paliwa alternatywnego planowanego wykorzystania przez pojazdy administracji samorządowej oraz komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielska-Białej, ZGO Bielsko-Biała, 2022

 • Wastewater Management in PKN ORLEN, 2022

Wybrane publikacje

 • Macherzyński, M. Włodarczyk-Makuła, M. Wszelaka-Rylika, D. Wojewódka, „Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria”, Desalination and Water Treatment, 186 (2020) 325–333 May, doi: 10.5004/dwt.2020.25627

 • Naumczyk J. H., Kucharska M.A., Ładyńska J. A., Wojewódka D., 2019. Electrochemical oxidation process in application to raw and biologically pre-treated tannery wastewater. Desalination and Water Treatment 162, 166–175.

 • Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M., 2019. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards. Journal of Ecological Engineering 9;62-69.

 • Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2019. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73;103.

 • Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., 2019. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants. Archives of Environmental Protection 3,72-78.

 • Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., Ładyga E., 2018. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime 12;82-87.

 • Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2018. Control of PAHs degradation process under reducing conditions. Desalination and Water Treatment 117;290-300.

 • Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2017. Zmiany zawartości 3-pierścieniowych węglowodorów w osadach mieszanych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 72; 68.