dr inż. Paweł Jelec

Wykształcenie

dr inż. 

Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa, 2004 

mgr inż. 

Magister inżynier w zakresie inżynierii środowiska, 1998 

Sylwetka naukowa

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej w obszarze budownictwa, inżynierii
środowiska i gospodarki przestrzennej, obejmujące między innymi liczne opracowane (w tym do tej pory już zrealizowane) projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie kraju. Prowadził m.in. działalność szkoleniową (w tym w obszarze ekologii, odnawialnych źródeł energii i zielonych zawodów). Od lat jest ekspertem zewnętrznym m.in. dla  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z ocenami wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i dotyczących inwestycji technologicznych ze środków Unii Europejskiej (między innymi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i programu Horyzont 2020). Posiada wieloletnie doświadczenie jako badawcze i dydaktyczne, w tym również m.in. przez wiele lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Pełnił różne funkcje uczelniane, m.in. był członkiem Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie, wydziałowym koordynatorem ds. współpracy z pracodawcami i pełnomocnikiem ds. promocji. Był prodziekanem Wydziału Inżynierii i Ekonomii i członkiem Senatu PWSZ w Ciechanowie. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, a także był członkiem pierwszego, założycielskiego Zarządu Fundacji Odnowy Zabytków Płocka im. Bolesława Krzywoustego przy Towarzystwie Naukowym Płockim.”

Wybrane publikacje

Wybrane publikacje naukowe: 

Współautor książki „Fizyka obiektów sakralnych – pod kierunkiem Leszka Wolskiego”, Łódź 2006 r., wydana przez Polską Akademię Nauk, Wydawca: Polska Akademia Nauk, 2006 

Jelec Paweł Albert, Możliwości zastosowania termografii we wczesnym wykrywaniu zagrożeń zdrowia ludzi w budynkach w kontekście ryzyka syndromu chorego budynku, Monografia „Środowiskowe i zawodowe zagrożenia zdrowia – wiedza i praktyka”, Redakcja naukowa: Jarosław Chmielewski, Natalia Pawlas, Monika Szpringer, Wydawca: organizator konferencji CZŁOWIEK-ZDROWIE-ŚRODOWISKO , Kielce, 2016, ISBN 978-83-65139-48-1, rozdział, str 29-41 

Paweł Albert Jelec, The Selected Aspects of the Microclimate Change Caused by the Heat Emission from People Staying Inside the Large-Volume Buildings, Rozdział – monografia pokonferencyjna z konferencji indeksowanej w Web of Science, Konferencja: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Conference Proceedings, Volume 17, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for a Sustainable Future, Issue 62, Wydawca organizator konferencji 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 2017 

Paweł Jelec, THE SELECTED ASPECTS OF THE MICROCLIMATE CHANGE INSIDE THE SACRAL BUILDINGS CAUSED BY THE HEAT EMISSION FROM PEOPLE, Rozdział – monografia pokonferencyjna z konferencji indeksowanej w Web of Science: SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, Wydawca               organizator konferencji SGEM Vienna GREEN 2017 Conference (17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 2017 

Paweł Albert Jelec, Microclimate of selected types of large-volume buildings in which heat gains from people occur in the context of mold risk, Streszczenie o strukturze artykułu – czasopismo: BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION (Suppl. 2/2017), Wydawca organizator konferencji oraz wydawca czasopisma BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION, 2017 

Paweł Albert Jelec, Selected Changes in the Microclimate Parameters inside the Large-Volume Buildings Caused by the Heat Emission from People, Journal of Life Sciences, Tom: 11 Zeszyt: 6, Wydawca: David Publishing, 2017 

Paweł Albert Jelec, The microclimate parameters change in the occupied zone inside some large-volume buildings with significant influence of the heat emission from people staying inside, Czasopismo: E3S Web of Conferences, Tom: 19 (2017), Wydawca: organizator konferencji oraz wydawca E3S Web of Conferences, 2017 

Paweł Albert Jelec, The selected aspects of the microclimate change inside the sacral buildings caused by the heat emission from people Rozdział, SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, 2017 

Paweł Albert Jelec, The changes of the structure of the people staying at room in the considerations of the human heat emission and the green buildings design, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 18, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for a Sustainable Future, Issue: 6.4, 2018 

Paweł Albert Jelec, Przebieg odbudowy i stan techniczny Pałacu kanclerza Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu, Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. 1231-0212. Nr 31 (2017), s. 99-116