dr inż. Bartłomiej Macherzyński

Wykształcenie

dr inż.

2015, Politechnika Częstochowska, Wydział Biotechnologii i Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, tytuł pracy: Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych

mgr inż.

2010, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Kierunek: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Usuwanie biogenów metodą chemiczną z odcieków

Pełnione funkcje na UKSW

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska;

Członek senackiej komisji ds. dydaktycznych;

Sylwetka naukowa

Autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących problematyki mikrozanieczyszczeń w środowisku człowieka o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Prowadzi badania związane z przeróbką osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych obciążonych znacznym ładunkiem mikrozanieczyszczeń w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB). Opracował uproszczoną metodykę wspólnego oznaczania WWA i PCB w osadach ściekowych i wydzielonych z nich cieczach nadosadowych. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi wpływu biologicznej stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych na przemiany wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych. Pozostałe zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z uzdatnianiem wody i mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem ścieków. Jest laureatem nagrody za pracę doktorską przyznawanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy oraz nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej za opublikowanie cyklu publikacji. Otrzymał stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został powołany przez Ministra Rozwoju na członka do Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Projekty/ekspertyzy

Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

nr projektu (umowy) 1218012522

tytuł ekspertyzy: Gromiec M., Osuch-Pajdzińska E., Kłos-Trębaczkiewicz H., Wojewódka D., Macherzyński B., Andrzejewska D., Poniatowska D. „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” Warszawa 2018

Wybrane publikacje

B. Macherzyńskia,, M. Włodarczyk-Makuła, D. Andrzejewska-Górecka, M. Wszelaka-Rylik. Determination of toxic PAH concentrations for fermentation and evaluation of supernatants and sewage sludge toxicity using TEF indicators, Desalination and Water Treatment, 268, 182-193, 2022.

Macherzyński D., Wszelaka-Rylik M., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D. Removal of chemotherapeutic agents in an integrated process of coagulation and sorption, Desalination and Water Treatment, 232, 256-263, 2021.

Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M. Bioleaching of cadmium(Cd) and zinc(Zn) from the contaminated soil using bacteria from wastewater sludge, Desalination and Water Treatment, 232, 372-379, 2021.

Macherzyński D., Włodarczyk-Makuła M., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D. Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria, Desalination and Water Treatment, 186, 325-333, 2020

Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M. Bioleaching of cadmium and zinc from a contaminated soil using bacteria from waste water sludge, International Conference Strategies toward Green Deal Implementation – Water and Raw Materials, 2020              

Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D. Water quality changes in the integrated coagulation and sorption process, International Conference Strategies toward Green Deal Implementation – Water and Raw Materials, 2020 

Konieczny K.,Wszelaka-Rylik M., Macherzyński B. Membrane processes innovation in environmental protection: Review, Archives of Environmental Protection, 4, 45, 20-29, 2019

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants  , Archives of Environmental Protection,3, 72-78, 2019

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie gmin w Polsce, Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości 2019, pod redakcją naukową: Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Bartłomiej Macherzyński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 63-74, 2019

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D., Kisiel M. Thermal decomposition of asbestos fiber from cement-asbestos  slates, Rocznik Ochrona Środowiska, 21, 855-867, 2019

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards, Journal of Ecological Engineering, 9, 62-69, 2019

Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73, 103, 2019                                                       

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Biochemical neutralization of coke excess  sewage sludge during anaerobic digestion proces, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 2,  239-246, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D. Control of PAHs degradation process under reducing conditions, Desalination and Water Treatment, 117, 290-300, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., Ładyga E. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych,Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, 12, 82-87, 2018

Macherzyński B. Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D.  Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów ze ścieków przemysłowych, Materiały Konferencji Naukowej Nowe wyzwania dla polskiej nauki – II Edycja, streszczenia wystąpień cz.3, Warszawa, 18, 2018                                           

Macherzyński B. Wpływ mikrozanieczyszczeń na przebieg procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych, Materiały Konferencji Naukowej Nowe wyzwania dla polskiej nauki – II Edycja, streszczenia wystąpień cz.3, Warszawa, 19, 2018                                                                                       

Macherzyński B. Wpływ mikrozanieczyszczeń na procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, 12, 77-81, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Przeróbka osadów ściekowych wydzielonych podczas oczyszczania ścieków koksowniczych, Forum Eksploatatora, 2, 36-39, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Rozkład WWA podczas fermentacji mezofilowej komunalnych osadów ściekowych, „Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku, pod redakcją Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografia 345, 229-237, 2018

Macherzyński B., Nowodziński P. Wpływ ekoinnowacji na zarządzanie przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości, pod redakcją naukową: Bartłomiej Macherzyński, Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 17-25, 2018

Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Stymulacja rozkładu 3-pierścieniowych WWA, Rocznik Ochrona Środowiska, 19, 451-464, 2017

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ładyga E, Pękała W. Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater, Czasopismo Techniczne. Środowisko, 4, 155-163, 2017

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ładyga E, Pękała W. Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater, Wydawnictwo Garmond, Materiały Konferencji Naukowej „Conference Mathematical Modelling in Physics and Engineering 2017” – streszczenie, Poraj, 95-98, 2017                                           

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D. Zmiany zawartości 3-pierścieniowych węglowodorów w osadach mieszanych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 72, 68, 2017                                                                 

Macherzyński B., Nowodziński P. Ekoinnowacje jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwach, Fundament rozwoju miasta – regionu – uczelni, Monografia pod redakcją naukową: Dorota Jelonek, Paweł Nowodziński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 53-60, 2017

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., Starostka-Patyk M. Degradation of PCBs in industrial sewage sludge during methane fermentation process concerning environmental management, Desalination and Water Treatment, 57, 1163-1175, 2016

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Ocena możliwości unieszkodliwiania osadów koksowniczych w procesie kofermentacji, Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 1142-1161, 2015

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Bilans WWA w osadach podczas fermentacji, Książka abstraktów II Konferencji Naukowo Technicznej „Inżynieria i Kształtowanie Środowisko” – streszczenia, Zielona Góra, 97, 2015

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M, Ładyga E, Pękała W. Kinetyka rozkładu WWA w osadach ściekowych w warunkach beztlenowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 437-448, 2015

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Desorption of PAHs from solid phase into liquid phase during co-fermentation of municipal and coke sewage sludge, Desalination and Water Treatment, 52, 3859-3870, 2014

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B.   Comparison of effectiveness of coagulation with aluminum sulfate and pre-hydrolyzed aluminum coagulants, Desalination and Water Treatment, 52, 3843-3851, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Analiza zmian stężenia WWA podczas fermentacji osadów ze ścieków przemysłowych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 325-329, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Wpływ składu osadów na zmiany ilościowe małocząsteczkowych WWA w procesie fermentacji, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 533-545, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Wpływ składu mieszaniny osadów na degradację małocząsteczkowych WWA w procesie fermentacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Osady ściekowe 2016 rok” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 70, 68, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., Starostka-Patyk M. Degradacja PCB w osadach przemysłowych w procesie fermentacji z uwzględnieniem zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 71, 53, 2014                           

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Degradacja WWA podczas kofermentacji osadów komunalnych z koksowniczymi,   Materiały Konferencji Młodych Naukowców „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki” Nauki Inżynieryjne (inżynieria środowiska), Wydawca Creativetime, Kraków, 5, 70-77, 2014

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Porównanie skuteczności koagulacji objętościowej i kontaktowej w warunkach technicznych, Materiały Konferencji Młodych Naukowców „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki” Nauki Inżynieryjne (inżynieria środowiska), Wydawca Creativetime, Kraków, 5, 55-61, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Wpływ osadów koksowniczych na proces fermentacji surowych osadów komunalnych, Dokonania Młodych Naukowców Nauki Przyrodnicze i Inżynieryjne – Redaktorzy Wydania: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, nr 2, 346-350, 2014

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Zastosowanie procesu koagulacji do usuwania 4-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wody, Dokonania Młodych Naukowców Nauki Przyrodnicze i Inżynieryjne – Redaktorzy Wydania: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, nr 2, 332-336, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Turek A., Nowacka A. Ocena możliwości kofermentacji osadów koksowniczych i komunalnych, Zeszyty Naukowe. Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, 150, 79-91, 2013

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M. Macherzyński B. Porównanie efektywności koagulacji siarczanem glinu i koagulantami glinowymi wstępnie zhydrolizowanymi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Wisła, Konferencje 69, 56, 2013                                                             

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Analiza zmian stężeń WWA podczas fermentacji osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem, Konferencja Naukowa „Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa Miast i Wsi”, Tuchola-Tleń, 51-52, 2013                                                                                                 

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Nowacka A. Bilans WWA w osadach podczas kofermentacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Wisła, Konferencje 69, 53, 2013

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Przygotowanie próbek cieczy osadowych (przemysłowych) do oznaczania wybranych WWA, LAB Laboratorium Aparatura Badania, 2, 27-30, 2012

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Simplification of the procedure of preparing samples for PAHs and PCBs determination, Archives of Environmental Protection, 4, 23-33, 2012

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Zmiany stężenia azotu amonowego i azotanowego podczas uzdatniania wody w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, Zeszyty Naukowe. Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, 145, 46-55, 2012

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Doświadczenia analityczne w oznaczaniu WWA w zanieczyszczonych matrycach, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, Tom II, nr.100, 257-265, 2012

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Ekstrakcja WWA z osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 333-343, 2011

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Oznaczanie WWA w osadach ze ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 67, 34, 2011                                         

Macherzyński B., Wiśniowska E., Janosz – Rajczyk M. Usuwanie biogenów metodą chemiczną z odcieków, Podstawy biotechnologii środowiskowej – trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, tom 3, 113-119, 2010