dr inż. Agnieszka Poniatowska

Wykształcenie

dr inż.

2008, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, tytuł pracy: Termiczne przekształcanie struktury azbestu na przykładzie eternitu w aspekcie ochrony środowiska

mgr inż.

2000, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Kompleksowy program gospodarki odpadami dla Gminy Zduńska Wola  

Pełnione funkcje na UKSW

Członek Wydziałowej Komisji ds. Organizacyjnych i Finansowych

Członek wydziałowej komisji ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Inżynieria Środowiska

Sylwetka naukowa

Autorka 10 publikacji naukowych dotyczących problematyki gospodarowania odpadami. Prowadzi badania związane z: występowaniem, identyfikacją i usuwaniem mikroplastików ze środowiska; termicznym rozkładem odpadów azbestowych, stabilizacją odpadów niebezpiecznych i zagospodarowaniem odpadów pospalarnianych, biohydrometalurgii, bioremediacji gruntów. Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości została powołana przez Ministra Rozwoju na członka do Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. 

Projekty/ekspertyzy

Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

nr projektu (umowy) 1218012522

tytuł ekspertyzy: Gromiec M., Osuch-Pajdzińska E., Kłos-Trębaczkiewicz H., Wojewódka D., Macherzyński B., Andrzejewska D., Poniatowska D. „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” Warszawa 2018

Wybrane publikacje

Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce w porównaniu do innych państw unii europejskiej. Czasopismo UKSW: Studia Ecologiae et Bioethicae, 19 nr 4 (2021), 

 Poniatowska A., Andrzejewska D., Raport dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Warszawie, Biotechnologia w śmieciach. Jak rozwiązać śmierdzący problem?, przekazany do druku.

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants, Archives of Environmental Protection,3, 72-78, 2019, IF=1,689;

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards, Journal of Ecological Engineering, 9, 62-69, 2019;

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie gmin w Polsce Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości 2019, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 63-74, 2019, Rozdział w monografii;

Poniatowska A., Andrzejewska D., Macherzyński B., Kisiel M., Thermal decomposition of asbestos fiber from cement-asbestos slates, Rocznik Ochrona Środowiska, 2019;

Zagospodarowanie pozostałości z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, rok 2018, tom 170, nr 50;

Assessment of municipal waste management in Poland compared to other European countries, III-rd International extramural scientific-practical Conference „Current issues of biological science”: Book of articles, Nieżyn, Ukraina, rozdział: 13, 71-84, 2017;

Jak budować nowoczesne sortownie odpadów?, Przegląd Komunalny, 2017/6.

Nawet 0,5 mln zł kary za brak audytu w odpadach na internetowym Portalu Komunalnym, 2017;

Zmiany w audytach zewnętrznych i ewidencji odpadów’ kwartalnik Recykling, 3(187)2017;

Zagospodarowanie pozostałości z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, rok 2018, tom 170, nr 50;