prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

Wykształcenie

prof. dr hab. inż.

2006, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, dziedzina: nauki ekonomiczne

dr hab.

1996, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, dyscyplina: ekonomia w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, tytuł rozprawy: Zastosowanie modeli decyzyjnych w programowaniu inwestycji ochrony wód

dr inż.

1980, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kierunek: inżynieria środowiska, tytuł rozprawy: Wybór źródeł zaopatrzenia w wodę dla grupowego systemu wodociągowego

mgr inż.

1966, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kierunek: zaopatrzenie w wodę i utrzymanie czystości środowiska, tytuł pracy: Wpływ zanieczyszczeń w ściekach deszczowych na odbiornik i pracę urządzeń oczyszczalni dla różnych systemów kanalizacji

Pełnione funkcje na UKSW

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Członek Wydziałowej Komisji Organizacyjno-Finansowej

Sylwetka naukowa

Od wielu lat prowadzi badania w zakresie ekonomii zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Obejmują one zastosowanie metod optymalizacyjnych w programowaniu inwestycji w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jak również ustalanie wielkości kosztów budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Opracował metodę określania efektu środowiskowego uzyskanego dzięki oczyszczaniu ścieków.

Pozostałe zainteresowania naukowo-badawcze są powiązane z zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwie i gminie.

W 1994 roku otrzymał Nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za książkę pt.: „Metody optymalizacyjne w wodociągach i kanalizacji” (współautor Stanisław Biedugnis) a w 2004 roku Nagrodę Ministra Środowiska za książkę pt.: Ekonomika ochrony wód powierzchniowych”.

W latach 1992-1998 pełnił funkcje dyrektora Departamentu Ekonomicznego  oraz Biura UNEP-WHO Oceny Skutków Działań w Środowisku w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest także członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Projekty/ekspertyzy

W latach 2016-2020 prowadził badania w zakresie ustalania wielkości wskaźników kosztów budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Równocześnie badał możliwości stosowania wskaźników wykorzystania zasobów do oceny systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Ważną częścią tych badań są prace związane z wykorzystaniem wskaźnika śladu wodnego, prowadzone we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem na Ukrainie.

Wybrane publikacje

Karolinczak B., Miłaszewski R., Dąbrowski W., Cost Optimization of Wastewater and Septage Treatment Process, Energies 2020, Volume 13, Issue 23, 6406, MDPI Academic Open Access Publishing, Basel, December 2020. 

Miłaszewski R., Panasiuk D., Rauba E., Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych, Technologia Wody 2019, Nr 1 (63) ss. 60-66.

Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019, ss.137.

Miłaszewski R., Panasiuk D., Wskaźniki wykorzystania zasobów wodnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, T. 19, Z 4, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Miłaszewski R., Zastosowanie analiz ekonomicznych w ochronie jakości wód powierzchniowych,  w: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Urbaniak A. (red.), Oddział Wielkopolski PZITS, Poznań 2018, ss. 51-63.

Panasiuk D., Miłaszewski R., Analiza kosztów stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, w: Organizacyjno-ekonomichni zasady informaciynowo zabezpiechnnya ekonomiky, L. F. Kozhushko (red.), Nacionalnyj Uniwersytet Wodnogo Gospodarstwa Ta Prirodokoristywannja, Równe 2018, ss. 210-220.

Rauba K., Brulińska A. Miłaszewski R., Badanie gotowości do zapłaty za poprawę standardu oczyszczania i odprowadzania ścieków w gminie Śniadowo w województwie podlaskim, Gospodarka Wodna nr 8, 2018, ss.234-238.

Miłaszewski R., Porównanie metod określania strat ekologicznych spowodowanych zanieczyszczeniem wód powierzchniowych ściekami, Ochrona Środowiska 2018, Vol. 40, Nr 4, ss.31-35.

Panasiuk D., Suduk O., Miłaszewski R., Skrypchuk P., Comparison of the water footprint in Poland and Ukraine, Ekonomia i Środowisko 2018, Nr 4 (67), ss. 112-127.

Miłaszewski R., Panasiuk D., Application of economic analysis for evaluation of water treatment plants, Economics and Environment, Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists, No. 1 (60) 2017, ss. 148-160.

Karolinczak B., Miłaszewski R., Zastosowanie metod oceny ekonomicznej efektywności obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, T. 18, 2016, ss. 770-782.